top of page
Passfr_Robo2.png

PASSFR PLATFORM

TFAS STANDARTAI

TFAS 1

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą

TFAS 2

Akcijų verte pagrįstas mokėjimas

 

TFAS 3

Verslo jungimai

TFAS 5

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla

TFAS 6

Mineralinių išteklių žvalgyba ir vertinimas

TFAS 7

Finansinės priemonės. Atskleidimas

 

TFAS 8

Veiklos segmentai

TFAS 9

Finansinės priemonės

TFAS 10

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos

TFAS 11

Jungtinė veikla

TFAS 12

Informacijos apie dalis kituose subjektuose atskleidimas

TFAS 13

Tikrosios vertės nustatymas

TFAS 14

Reguliuojamos atidėjinių sąskaitos

 

TFAS 15

Pajamos pagal sutartis su klientais

TFAS 16

Nuoma

 

UFRS 17

Draudimo sutartys

 

TAS STANDARTAI

TAS 1

Finansinių ataskaitų pateikimas

TAS 2

Atsargos​

 

TAS 7

Pinigų srautų ataskaita

 

TAS 8

Apskaitos politika, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidos

TAS 10

Įvykiai po balanso datos

TAS 12

Pelno mokesčiai

TAS 16

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai

TAS 19

Išmokos darbuotojams

TAS 20

Valstybės dotacijų apskaita ir informacijos apie valstybės paramą atskleidimas

TAS 21

Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka

TAS 23

Skolinimosi išlaidos

TAS 24

Susijusių šalių atskleidimas

TAS 26

Išmokų pagal pensijų planus apskaita ir atskaitomybė

TAS 27

Atskiros finansinės ataskaitos

TAS 28

Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendrąsias įmones

TAS 29

Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis

TAS 32

Finansinės priemonės. Pateikimas

TAS 33

Pelnas, tenkantis vienai akcijai

 

TAS 34

Tarpinė finansinė atskaitomybė

TAS 36

Turto vertės sumažėjimas

TAS 37

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

TAS 38

Nematerialus turtas

TAS 39

Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas

TAS 40

Investicinis turtas

TAS 41

Žemės ūkis

 

PASSFR_LOGO2_ COLOR.png
bottom of page