top of page
Passfr_Robo2.png

PASSFR PLATFORM

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА

Концептуална рамка

МСФО СТАНДАРТИ

МСФО 1

Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

МСФО 2

Плащане на база на акции

МСФО 3

Бизнес комбинация

МСФО 5

Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности

МСФО 6

Проучване и оценка на минерални ресурси

МСФО 7

Финансови инструменти: оповестяване

МСФО 8

Оперативни сегменти

МСФО 9

Финансови инструменти

МСФО 10

Консолидирани финансови отчети

МСФО 11

Съвместни предприятия

МСФО 12

Оповестяване на дялово участие в други предприятия

МСФО 13

Оценяване по справедлива стойност

МСФО 14

Отсрочени тарифни разлики

МСФО 15

Приходи от договори с клиенти

МСФО 16

Лизинг

МСФО 17

Застрахователни договори

MCC СТАНДАРТИ

МСC 1

Представяне на финансови отчети

МСC 2

Материални запаси

МСC 7

Отчети за паричните потоци

МСC 8

Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

MCC 10

Събития след края на отчетния период

МCC 12

Данъци върху дохода

МСC 16

Имоти, машини и съоръжения

МСC 19

Доходи на наети лица

МСC 20

Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ

МСC 21

Ефекти от промените в обменните курсове

МСC 23

Разходи по заеми

МСC 24

Оповестяване на свързани лица

MCC 26

Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване

MCC 27

Индивидуални финансови отчети

МСC 28

Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия

MCC 29

Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

MCC 32

Финансови инструменти: представяне

MCC 33

Нетна печалба на акция

MCC 34

Междинно финансово отчитане

МCC 36

Обезценка на активи

MCC 37

Провизии, условни пасиви и условни активи

MCC 38

Нематериални активи

MCC 39

Финансови инструменти: признаване и оценяване

MCC 40

Инвестиционни имоти

MCC 41

Земеделие

PASSFR_LOGO2_ COLOR.png
bottom of page